Corsi di Moda

Three Years Diploma in Fashion

Corsi di Design

Three Years Diploma in Design

Corsi di Comunicazione

Three Years Diploma in Communication

Corsi di Arti Visive

Three Years Diploma in Visual Arts